Trump slams Pelosi, religious magazine

President reacts to impeachment vote