Spokane

Spokane Cheesecakes prepares for their grand opening